Karol Maliszewski
Urodził się w 1960 r. w Nowej Rudzie, gdzie mieszka do dzisiaj. Pracuje w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Prowadził warsztaty poetyckie w Studium Literacko-Artystycznym przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Absolwent filozofii. Doktor nauk humanistycznych. Poeta, prozaik, krytyk literacki.
Potrawy pośmiertne;
ten olśniewający stół,
którego będziecie się trzymać
jak burty okrętu zapadającego się
w tłustej zupie oceanu,

a ja wam będę machał jak szalony
z bezludnej wyspy, która zaludni się szybko
i któryś powie „Co się wściekasz”,
i będzie się zacinał, jąkał;

dopiero potem powiedzą mi,
że to Bóg. Ale nie dojdzie do mnie nic,
żadna wielkość, prawda czy poczucie,
pustka rozdęta w piersiach, lśniąca
na krawędziach, to wszystko

(koniec do przełknięcia jak ołów,
rtęć do wypicia)
Dziennik
06-03-18 09:37
Olga Tokarczuk, Zbigniew Kruszyński i Karol Maliszewski zapraszają na warsztaty prozatorskie w Nowej Rudzie (firmowane przez Stowarzyszenie Kulturalne Góry Babel i MBP W Nowej Rudzie). Żeby wziąć w nich udział, należy nadesłać krótki tekst (do 2 stron maszynopisu) w swobodny sposób nawiązujący do fotografii (Barbary Barbara Adamska) umieszczonych w facebookowym albumie Czytanie ziemi. Obrazki z gminy wiejskiej Nowa Ruda: https://www.facebook.com/karol.maliszewski.50/media_set… Autorzy sześciu najciekawszych prac zostaną zaproszeni na warsztaty i Festiwal Góry Literatury. Warsztaty są bezpłatne, natomiast koszty dojazdu i pobytu uczestnicy pokrywają sami. Osoby biorące udział w poprzednich edycjach warsztatów proszone są o nienadsyłanie swoich tekstów. Festiwal Góry Literatury odbywać się będzie od 13 do 22 lipca, zaś same warsztaty w piątek 13 lipca. Przewiduje się wydanie powarsztatowej książki z utworami uczestników i słowem od jurorów. Teksty można wysyłać pocztą elektroniczną na adres karmajan@poczta.onet.pl do końca maja 2018 roku.
02-02-18 10:09
Miejska Biblioteka Publiczna w Nowej Rudzie ogłasza IV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Zygmunta Krukowskiego Konkurs ma charakter otwarty, bez ograniczeń wiekowych i wymagań tematycznych. Do 30 kwietnia 2018 r. należy nadesłać zestaw pięciu wierszy. Honorowane będą tylko prace nadesłane w jednym pliku tekstowym, w formacie elektronicznym (.doc, .rtf, .txt, .odt, .pdf) oznaczone godłem na adres e-mailowy: dyrektor@biblioteka.nowaruda.pl Kopertę sygnowaną tym samym godłem co wiersze, z dopiskiem „Konkurs Krukowskiego”, zawierającą następujące dane: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, numer telefonu, e-mail, należy przesłać Pocztą Polską na adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Nowej Rudzie, ul. Bohaterów Getta 10, 57-400 Nowa Ruda. Nadesłane utwory nie mogą być publikowane i nagradzane w innych konkursach. Jeden autor może wysłać jeden zestaw. Przesłanie prac konkursowych oznacza zgodę autora na: * upublicznienie danych osobowych (imienia, nazwiska, miejscowości), * nieodpłatne wykorzystanie wierszy napisanych przez autorów w pokonkursowej antologii, prasie lokalnej bądź na stronie internetowej Organizatora, * publikację zdjęć przedstawiających uczestników konkursu, * gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych uczestników do potrzeb konkursowych. Zdobywcy nagród w konkursie, podlegają karencji, mianowicie: I miejsce – trzy lata, II miejsce – dwa lata, III miejsce – rok. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich z tytułu łamania praw autorskich. Jury po przewodnictwem Karola Maliszewskiego przyzna nagrody w wysokości: I – 900 zł, II – 400 zł, III – 200. Możliwy jest inny podział nagród. Warunkiem odebrania nagrody jest osobisty udział w imprezie finałowej. W przeciwnym razie nagroda pozostaje wyróżnieniem honorowym. Ponadto przewiduje się wyróżnienia honorowe w postaci druku w antologii towarzyszącej imprezie. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane w prasie i internecie. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w lipcu 2018 r. podczas XXVIII Noworudzkich Spotkań z Poezją. Laureaci zostaną zawiadomieni o terminie wręczenia dwa tygodnie przed uroczystością.
07-12-17 19:33
XI OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA AUTORSKĄ KSIĄŻKĘ LITERACKĄ - ŚWIDNICA 2018 Celem konkursu jest możliwość profesjonalnego wydania zgłoszonej do konkursu autorskiej książki literackiej w oryginalnej, atrakcyjnej graficznie i edytorsko formie. REGULAMIN Założeniem konkursu jest napisanie, zaprojektowanie i przygotowanie do druku autorskiej książki literackiej (np. tomik, arkusz poetycki, powieść, zbiór opowiadań itp.) w zgodnym z oczekiwaniami twórcy, atrakcyjnym graficznie i edytorsko opracowaniu. Efektem ma być dzieło w postaci autorskiej książki literackiej przygotowanej zgodnie z wizją autora. 1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy. 2. W konkursie mogą brać udział autorzy, którzy ukończyli 18 rok życia. Konkurs nie jest anonimowy, prace należy podpisać imieniem i nazwiskiem autora. 3. W konkursie biorą udział wyłącznie ilustrowane projekty książek. Na konkurs jeden autor może nadesłać jedną zaprojektowaną i przygotowaną do druku autorską książkę literacką, dotychczas nie publikowaną w zwartej formie drukarskiej (np. tomik, arkusz poetycki, powieść, zbiór opowiadań itp.) w dowolnym opracowaniu graficznym wykonanym samodzielnie przez autora tekstu lub z udziałem innych osób. 4. Gatunek literacki i tematyka prac są dowolne. 5. Projekty należy przygotować w formacie PDF z rozbarwieniem w profilu kolorystycznym CMYK. Należy zachować bezpieczny margines – teksty nie powinny być bliżej niż 6 mm od linii cięcia formatu A5. Wewnętrzny margines minimum 15 mm. Mapy bitowe powinny mieć rozdzielczość 300 dpi. Format pracy konkursowej - A5, objętość do 120 stron razem ze stronami redakcyjnymi oraz okładką (w tym co najmniej 15% ilustracji). Projekt należy nagrać na płytę CD/DVD oraz wydrukować w 5 egzemplarzach. 6. Do pracy należy dołączyć wypełnioną Kartę Zgłoszenia wraz z oświadczeniami niezbędnymi do przeprowadzenia konkursu. Kartę Zgłoszenia należy pobrać ze strony internetowej Organizatora www.mbp.swidnica.pl. 7. Jury przyzna tylko jedną nagrodę. 8. Nagrodę stanowić będzie profesjonalne wydanie zgłoszonej i nagrodzonej autorskiej książki literackiej w nakładzie 500 egz. (w tym 200 egz. otrzyma autor) oraz nagroda pieniężna w wysokości 3000 złotych. 9. Autor nagrodzonej książki nie otrzyma żadnego dodatkowego honorarium związanego z publikacją książki. 10. Organizator zastrzega sobie prawo ingerencji w nagrodzony projekt książki związany ze stronami redakcyjnymi. 11. Jury zastrzega sobie prawo do niewyłonienia zwycięzcy i tym samym niezakwalifikowania książki do druku i nieprzyznania nagrody. 12. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 13. Prace wraz z Kartą Zgłoszenia należy przesłać listem poleconym lub dostarczyć osobiście do dnia 31 marca 2018 roku na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy ul. Franciszkańska 18, 58-100 ŚWIDNICA z dopiskiem „KONKURS - ŚWIDNICA 2018”. 14. Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagrody i promocja nagrodzonej książki nastąpi w 2018 roku. Zawiadomienie o wynikach do 15 maja 2018 roku na stronie internetowej Organizatora – www.mbp.swidnica.pl. 15. Zwrot prac nadesłanych na konkurs (oprócz zapisu pracy nadesłanego w formie elektronicznej) oraz wysyłka nagrodzonej książki nastąpi do 31 grudnia 2018 roku. 16. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji dowolnie wybranych fragmentów nagrodzonej pracy w prasie i innych mediach w celach promocji konkursu bez powiadamiania autora. 17. Zgłoszenie do udziału w konkursie przez nadesłanie pracy traktowane jest jako akceptacja wszystkich warunków regulaminu. 18. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 74 640 09 46, oraz e-mail: mbp@mbp.swidnica.pl
14-10-17 10:34
W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. K. Norwida w Świdnicy odbyły się obrady Jury X Ogólnopolskiego Konkursu na Autorską Książkę Literacką – Świdnica 2017. Prace oceniało Jury w składzie: Karol Maliszewski – Przewodniczący Jury, Jacek Podsiadło, Daniel Fernandes da Fonseca. Na X Ogólnopolski Konkurs na Autorską Książkę Literacką – Świdnica 2017, 44 autorów nadesłało 43 książki. Biorąc pod uwagę walory literackie oraz oryginalność opracowania graficznego, do nagrody nominowano książki następujących autorów: Magdalena Adamska-Kijko Mateusz Andała Katarzyna Angrys Tomasz Berrached Andrzej Ciołek Marta Dąbrowska Artur Jan Kosiorowski Marcin Królikowski Anna Robak-Reczek Ewa Włodarska W ścisłym finale znalazły się prace: "Mikrokosmos" Magdaleny Adamskiej-Kijko, "Licencja na pierwszy śnieg" Ewy Włodarskiej. Po wnikliwej analizie Jury postanowiło, że Nagrodę Główną otrzyma: Ewa Włodarska - "Licencja na pierwszy śnieg". Jednocześnie Jury postanowiło przyznać Nagrodę Honorową Jury Magdalenie Adamskiej-Kijko za zbiór opowiadań pt. "Mikrokosmos". Świdnica,11.10.2017r.
26-06-17 09:42
Celem konkursu jest możliwość profesjonalnego wydania zgłoszonej do konkursu autorskiej książki literackiej w oryginalnej, atrakcyjnej graficznie i edytorsko formie. REGULAMIN Założeniem konkursu jest napisanie, zaprojektowanie i przygotowanie do druku autorskiej książki literackiej (np. tomik, arkusz poetycki, powieść, zbiór opowiadań itp.) w zgodnym z oczekiwaniami twórcy, atrakcyjnym graficznie i edytorsko opracowaniu. Efektem ma być dzieło w postaci autorskiej książki literackiej przygotowanej zgodnie z wizją autora. 1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy. 2. W konkursie mogą brać udział autorzy, którzy ukończyli 18 rok życia. Konkurs nie jest anonimowy, prace należy podpisać imieniem i nazwiskiem autora. 3. W konkursie biorą udział wyłącznie ilustrowane projekty książek. Na konkurs jeden autor może nadesłać jedną zaprojektowaną i przygotowaną do druku autorską książkę literacką, dotychczas nie publikowaną w zwartej formie drukarskiej (np. tomik, arkusz poetycki, powieść, zbiór opowiadań itp.) w dowolnym opracowaniu graficznym wykonanym samodzielnie przez autora tekstu lub z udziałem innych osób. 4. Gatunek literacki i tematyka prac są dowolne. 5. Projekty należy przygotować w formacie PDF z rozbarwieniem w profilu kolorystycznym CMYK. Należy zachować bezpieczny margines – teksty nie powinny być bliżej niż 6 mm od linii cięcia formatu A5. Wewnętrzny margines minimum 15 mm. Mapy bitowe powinny mieć rozdzielczość 300 dpi. Format pracy konkursowej - A5, objętość do 120 stron razem ze stronami redakcyjnymi oraz okładką (w tym co najmniej 15% ilustracji). Projekt należy nagrać na płytę CD/DVD oraz wydrukować w 4 egzemplarzach. 6. Do pracy należy dołączyć wypełnioną Kartę Zgłoszenia wraz z oświadczeniami niezbędnymi do przeprowadzenia konkursu. Kartę Zgłoszenia należy pobrać ze strony internetowej Organizatora www.mbp.swidnica.pl. 7. Jury przyzna tylko jedną nagrodę. 8. Nagrodę stanowić będzie profesjonalne wydanie zgłoszonej i nagrodzonej autorskiej książki literackiej w nakładzie 500 egz. (w tym 150 egz. otrzyma autor) oraz nagroda pieniężna w wysokości 3000 złotych. 9. Autor nagrodzonej książki nie otrzyma żadnego dodatkowego honorarium związanego z publikacją książki. 10. Organizator zastrzega sobie prawo ingerencji w nagrodzony projekt książki związany ze stronami redakcyjnymi. 11. Jury zastrzega sobie prawo do niewyłonienia zwycięzcy i tym samym niezakwalifikowania książki do druku i nieprzyznania nagrody. 12. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 13. Prace wraz z Kartą Zgłoszenia należy przesłać listem poleconym lub dostarczyć osobiście do dnia 31 sierpnia 2017 roku na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy ul. Franciszkańska 18, 58-100 ŚWIDNICA z dopiskiem „KONKURS - ŚWIDNICA 2017”. 14. Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagrody i promocja nagrodzonej książki nastąpi w 2017 roku. Wszyscy uczestnicy zostaną powiadomieni o dokładnej dacie e-mailem oraz zostaną zaproszeni na uroczystość podsumowującą konkurs. 15. Zwrot 4 egzemplarzy prac nadesłanych na konkurs (oprócz zapisu pracy nadesłanego w formie elektronicznej) oraz wysyłka nagrodzonej książki nastąpi do 31 stycznia 2018 roku. 16. Organizator zastrzegaj sobie prawo do bezpłatnej publikacji dowolnie wybranych fragmentów nagrodzonej pracy w prasie i innych mediach w celach promocji konkursu bez powiadamiania autora. 17. Zgłoszenie do udziału w konkursie przez nadesłanie pracy traktowane jest jako akceptacja wszystkich warunków regulaminu. 18. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 74 640 09 46, oraz e-mail: mbp@mbp.swidnica.pl
29-03-17 12:40
Szanowni Państwo, mamy przyjemność ogłosić konkurs na rezydencję artystyczną dla pisarza, która potrwa od maja do czerwca 2017 w Klasztorze w Broumovie (Czechy). Do udziału zapraszamy pisarzy z Polski i Czech do nadsyłania listów motywacyjnych (1 strona znormalizowanego maszynopisu), szczególnie osoby zainteresowane tematyką pogranicza, historią stosunków polsko-czeskich, transgranicznością i zagadnieniami pokrewnymi. Listy prosimy przesyłać na adres: gory.babel@wp.pl do 12.04.2017. Celem rezydencji w broumovskim klasztorze jest stworzenie tekstu, zainspirowanego ziemią broumovsko-noworudzką (eseju, opowiadania, dramatu lub innej formy literackiej) na jej temat lub w niej osadzonego. Tekst zostanie opublikowany oraz zaprezentowany podczas Festiwalu Góry Literatury (30.06.2017 – 9.07.2017). Organizatorzy zapewniają dwumiesięczne zakwaterowanie w broumovskim klasztorze oraz kieszonkowe o łącznej wysokości 1000 euro brutto.
08-03-17 08:07
Olga Tokarczuk, Zbigniew Kruszyński i Karol Maliszewski zapraszają na warsztaty prozatorskie w Nowej Rudzie (firmowane przez Stowarzyszenie Kulturalne „Góry Babel” i Miejską Bibliotekę Publiczną). Żeby wziąć w nich udział, należy nadesłać krótki tekst (do 2 stron maszynopisu) w swobodny sposób łączący się z hasłem przewodnim „Granica – Droga – Chleb”, nawiązującym do istniejącej niegdyś na śląsko-czeskim pograniczu tzw. „drogi chlebowej”. Autorzy sześciu najciekawszych prac zostaną zaproszeni na warsztaty i festiwal „Góry Literatury”. Warsztaty są bezpłatne, natomiast koszty dojazdu i pobytu uczestnicy pokrywają sami. Osoby biorące udział w ubiegłorocznych warsztatach proszone są o nienadsyłanie swoich tekstów. Festiwal „Góry Literatury” odbywać się będzie od 30 czerwca do 9 lipca 2017 roku, zaś same warsztaty w czwartek i piątek, tj. 6 i 7 lipca. Przewiduje się wydanie powarsztatowej książki z utworami uczestników i słowem od jurorów. Teksty można wysyłać pocztą elektroniczną na adres karmajan@poczta.onet.pl do końca maja 2017 roku.
01-02-17 19:59
Miejska Biblioteka Publiczna w Nowej Rudzie ogłasza III Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Zygmunta Krukowskiego Konkurs ma charakter otwarty, bez ograniczeń wiekowych i wymagań tematycznych. Do 30 kwietnia 2017 r. należy nadesłać zestaw pięciu wierszy. Nadesłane utwory nie mogą być publikowane i nagradzane w innych konkursach. Jeden autor może wysłać jeden zestaw. Honorowane będą tylko prace nadesłane w jednym pliku tekstowym, w formacie elektronicznym (.doc, .rtf, .txt, .odt, .pdf) oznaczone godłem na adres e-mailowy: dyrektor@biblioteka.one.pl. Kopertę sygnowaną tym samym godłem i dopiskiem „Konkurs Krukowskiego”, zawierającą następujące dane: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, numer telefonu, e-mail, należy przesłać Pocztą Polską na adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Nowej Rudzie, ul. Bohaterów Getta 10, 57-400 Nowa Ruda. Przesłanie prac konkursowych oznacza zgodę autora na nieodpłatne wykorzystanie tekstów w we wzmiankowanej antologii, prasie lokalnej bądź na stronie internetowej Organizatora oraz na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych uczestników do potrzeb konkursowych. Zdobywcy nagród w konkursie, podlegają karencji, mianowicie: I miejsce – trzy lata, II miejsce – dwa lata, trzecie miejsce – rok. Jury po przewodnictwem Karola Maliszewskiego przyzna nagrody w wysokości: I – 900 zł, II – 400 zł, III – 200. Możliwy jest inny podział nagród. Warunkiem odebrania nagrody jest osobisty udział w imprezie finałowej. W przeciwnym razie nagroda pozostaje wyróżnieniem honorowym, a gratyfikacja pieniężna powiększy sumę nagród w kolejnej edycji. Ponadto przewiduje się wyróżnienia honorowe w postaci druku w antologii towarzyszącej imprezie. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane w prasie i internecie. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w sobotę, 1 lipca 2017 r. podczas XXVII Noworudzkich Spotkań z Poezją. Laureaci zostaną zawiadomieni o terminie wręczenia dwa tygodnie przed uroczystością.
08-09-16 15:45
TRWA NABÓR NA STUDIA PISARSKIE Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dwuletnie podyplomowe LITERACKO-ARTYSTYCZNE to pierwsze, prestiżowe i elitarne, jedyne tego rodzaju studia pisarskie w Polsce, istniejące od 1994 r. (projekt autorski prof. Gabriela Matuszek-Stec​). Wykładowcami są wybitni pisarze, poeci, krytycy i najlepsi specjaliści w poszczególnych dziedzinach, a wielu wychowanków odniosło znaczące sukcesy literackie. Program obejmuje zajęcia warsztatowe z głównych rodzajów i gatunków literackich oraz wykłady... więcej >>
Karol Maliszewski
fot. Milena Maliszewska
Powieść "Manekiny" odrzucona przez Wydawnictwo Literackie zainteresowała Wydawnictwo Prószyński Media. Ukazała się 9 lutego 2012.

Tomik "Ody odbite" znalazł wydawcę: Tajne Komplety, Wrocław,
marzec 2012 r.

Nowa proza wędrując po świecie, wreszcie znalazła przytulisko: "Przemyśl-Szczecin", Tajne Komplety, Wrocław, końcówka 2013


Rok w drodze
http://poezja-pols...

Inwazja i inne wiersze
http://poezja-pols...


Hosted by Onyx Sp. z o. o. Copyright © 2007 - 2020  Fundacja Literatury w Internecie