Jarosław M. Gruzla
BOGDAN JAŃSKI A ADAM MICKIEWICZ (cz. VI)
BIBLIOGRAFIA

1. C h r z a n o w s k i K., G r u z l a J. M., Wieszczy patronat. Kontakty Bogdana Jańskiego z Adamem Mickiewiczem, Tygiel. Kwartalnik Elbląski, (30-31 2003), s. 56-61.
2. G e r m a n F., Bogdan Jański, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 10, Kraków, Warszawa, Wrocław 1962-1964, s. 601-603.
3. G e r m a n F., Dyskusja, w: Adam Mickiewicz 1855-1955. Międzynarodowa Sesja Naukowa Polskiej Akademii Nauk 17-20 IV 1956, Warszawa, Wrocław 1958, s. 430-431
4. K r e j č i K., Mickiewicz w literaturze Słowian zachodnich i południowych, w: Adam Mickiewicz 1798-1855. W stulecie śmierci, Warszawa 1956, s. 157-185
5. M i c e w s k i B., Jański wobec polityki i stronnictw, Zarządzanie i Edukacja, 9 (1998), s. 125-142.
6. M i c k i e w i c z A., Dzieła, t. 15: Listy, cz. 2 (1832-1844), opr. S. P i g o ń, Warszawa 1955, nr 402, 406, 410, 411, 460.
7. M o n t a l e m b e r t Ch., Przedmowa do „Ksiąg Pielgrzymstwa Polskiego” Adama Mickiewicza, w: Adam Mickiewicz w oczach Francuzów, opr. Z. M i t o s e k, Warszawa 1999, s. 151-179.
8. M r ó w c z y ń s k i J., Bogdan Jański – życie i działalność Patrona Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Zarządzanie i Edukacja, 4-5 (1997), s. 193-209.
9. P o ł o m s k i M., Patriotyzm w duchowości i myśli Bogdana Jańskiego, Zarządzanie i Edukacja, 24 (2000), s. 205-212.
10. S a r r u t G. M., S a i n t - E d m e B., Mickiewicz, w: Adam Mickiewicz w oczach …, s. 67-69.
11. S i k o r a A., Posłańcy słowa. Hoene-Wroński. Towiański. Mickiewicz, Warszawa 1967.
12. S k w a r c z y ń s k a S., Mickiewicz a Rewolucja Frankfurcka w 1833 r. (O nowe oblicze Mickiewicza w latach 1832-1833), w: Zjazd Naukowy Polonistów 10-13 XII 1958, red. K. W y k a, Warszawa 1960, s. 507-576.
13. U r b a ń s k i S., Duchowe oblicze Europy w czasach Bogdana Jańskiego, Zarządzanie i Edukacja, 13 (1999), s. 137-158.
14. U r b a ń s k i S., Koncepcja materialnego świata Bogdana Jańskiego, Zarządzanie i Edukacja, 10-11 (1998), s. 243-257.
15. W ó j t o w i c z K., Bogdan Jański albo geniusz służby, wstęp do: Jański B., Wypisy duchowe, Kraków 2000, s. 11-39.
Nie-nieuchronność
fot.


Wersety o Nieograniczoności, Kraków 2010 (wydanie bibliofilskie)
smak teraz, Elbląg 2003
Kolej transsyberyjska, Świdnica 1998


Od maja 2010 r. do nabycia w krakowskim Wydawnictwie Miniatura (http://www.miniatura.info.pl/) jest najnowsza książka poetycka pt. Wersety o Nieograniczoności. Starsze książki: Kolej transsyberyjska i Smak teraz są do nabycia u autora.
Hosted by Onyx Sp. z o. o. Copyright © 2007 - 2020  Fundacja Literatury w Internecie