Jarosław M. Gruzla
BOGDAN JAŃSKI A ADAM MICKIEWICZ (cz. VII)
PRZYPISY

1 G e r m a n F., Bogdan Jański, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 10, Kraków, Warszawa, Wrocław 1962-1964, s. 601-603; M r ó w c z y ń s k i J., Bogdan Jański – życie i działalność Patrona Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Zarządzanie i Edukacja, 4-5(1997), s. 193-209; W ó j t o w i c z K., Bogdan Jański albo geniusz służby, wstęp do: J a ń s k i B., Wypisy duchowe, Kraków 2000, s. 11-39.
2 M r ó w c z y ń s k i J., op. cit., s. 203 powołuje się na tego historyka polskiej emigracji.
3 U r b a ń s k i S., Duchowe oblicze Europy w czasach Bogdana Jańskiego, Zarządzanie i Edukacja, 13(1999), s.141.
4 G e r m a n F., op. cit., s. 602.
5 Loc. cit.
6 M i c e w s k i B., Jański wobec polityki i stronnictw, Zarządzanie i Edukacja, 9(1998), s. 129 cytuje artykuł B. Jańskiego pt. Obojętności plityczne za - Pielgrzym Polski, 2(1833), s. 13.
7 S k w a r c z y ń s k a S., Mickiewicz a rewolucja frankfurcka w 1833 r.(Nowe oblicze Mickiewicza w latach 1832-1933), w: Zjazd Naukowy Polonistów 10-13 XII 1958, red. K. W y k a, Warszawa 1960, s. 541 n.
8 S a r r u t G. M., S a i n t - E d m e B., Mickiewicz, w: Adam Mickiewicz w oczach Francuzów, opr. Z. Mitosek, Warszawa 1999, s. 69.
9 M r ó w c z y ń s k i J., op. cit., s. 203.
10 U r b a ń s k i S., op. cit., s. 141 n; W ó j t o w i c z K., op. cit., s. 22.
11 M i c e w s k i B., op. cit., s. 131.
12 P o ł o m s k i M., Patriotyzm w duchowości i myśli Bogdana Jańskiego, Zarządzanie i Edukacja, 24(2000), s. 208.
13 M i c e w s k i B., op. cit., s. 131.
14 P o ł o m s k i M., op. cit., s. 208.
15 U r b a ń s k i S., Koncepcja materialnego świata Bogdana Jańskiego, Zarządzanie i Edukacja, 10-11(1998), s. 253.
16 S i k o r a A., Posłańcy słowa. Hoene-Wroński. Towiański. Mickiewicz, Warszawa 1967, s. 293.
17 Ibidem, s. 146.
18 G e r m a n F., op. cit., s. 601.
19 U r b a ń s k i S., Duchowe..., s. 138; P o ł o m s k i M., op. cit., s. 205.
20 G e r m a n F., op. cit., s. 602.
21 M o n t a l e m b e r t Ch., Przedmowa do „Ksiąg Pielgrzymstwa Polskiego“ Adama Mickiewicza, w: Adam Mickiewicz w oczach..., s. 177.
22 G e r m a n F., Dyskusja, w: Adam Mickiewicz 1855-1955. Międzynarodowa Sesja Naukowa Polskiej Akademii Nauk 17-20 IV 1956, Warszawa, Wrocław 1958, s. 431.
23 W ó j t o w i c z K., op. cit., s. 20.
24 K r e j č i K., Mickiewicz w literaturze Słowian zachodnich i południowych, w: Adam Mickiewicz 1798-1855. W stulecie śmierci, Warszawa 1956, s. 163; G e r m a n F., Dyskusja..., s. 430 n.
25 U r b a ń s k i S., Duchowa..., s. 141.
26 Ibidem, s. 152; W ó j t o w i c z K., op. cit., s. 22.
27 M i c k i e w i c z A., Dzieła, t. 15: Listy, cz. 2 (1832-1844), opr. S. P i g o ń, Warszawa 1955, nr 402, s. 159 Paryż, 10 IV 1836.
28 Ibidem, nr 460, s. 242 Genewa, 30 X 1838.
29 Ibidem, nr 411, s. 171 Domont, 18 VIII 1836.
30 Ibidem, nr 406, s. 165 Montmorency, 29 VII 1836.
31 Ibidem, nr 410, s. 170 Paryż, 15 sierpnia 1836.
32 U r b a ń s k i S., Duchowe..., s. 152.
33 Kalendarium zestawione przez Autora.
34 W ó j t o w i c z K., op cit., s. 15; G e r m a n F., Bogdan Jański, s. 601 podaje datę urodzenia 27 III.
Nie-nieuchronność
fot.


Wersety o Nieograniczoności, Kraków 2010 (wydanie bibliofilskie)
smak teraz, Elbląg 2003
Kolej transsyberyjska, Świdnica 1998


Od maja 2010 r. do nabycia w krakowskim Wydawnictwie Miniatura (http://www.miniatura.info.pl/) jest najnowsza książka poetycka pt. Wersety o Nieograniczoności. Starsze książki: Kolej transsyberyjska i Smak teraz są do nabycia u autora.
Hosted by Onyx Sp. z o. o. Copyright © 2007 - 2020  Fundacja Literatury w Internecie